حاکمیت شرکتی

2024-07-07
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (سهامی عام) به شماره ثبت 166 شناسه ملی 10320128841 به سرمایه ثبت شده 1.425.000.000.000ریال   بدینوسیله هیئت مدیره […]
2024-05-13

درگذشت جناب آقای محسن عطائیان (رئیس هیئت مدیره محترم شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان)

بهار سبز ما ، خزان شد با قلبی مملو از غم اندوه و تسلیم در برابر مشیت مقدر و رضای پروردگار، در غم سنگین و جانسوز […]
2023-07-05

منشور کمیته ریسک شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان

اهداف اهداف عمومی کمیته ریسک شرکت عبارتند از: • نظارت بر عملکرد تیم اجرایی برای شناسایی و ارزیابی مدیریت ریسک و حصول اطمینان از ایجاد زیرساخت […]
2023-07-05

بخش گزارشگری پایداری

در راستای توسعه پایدار و همچنین ایجاد سازوکاری برای سنجش و ارزیابی توان ایجاد ارزش در کوتاه مدت و بلندمدت، و متعاقباً پاسخگویی مؤثر و به […]