اخبار سهام

2024-07-07
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (سهامی عام) به شماره ثبت 166 شناسه ملی 10320128841 به سرمایه ثبت شده 1.425.000.000.000ریال   بدینوسیله هیئت مدیره […]
2023-12-30

اطلاعیه شماره یک امور سهام در خصوص توزیع سود

2023-07-09

اصلاحیه آگهی دعوت به مجمع شرکت زرین معدن

2023-07-08

آگهی دعوت به مجمع