منشور کمیته ریسک شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان

بخش گزارشگری پایداری
جولای 5, 2023
آگهی دعوت به مجمع
جولای 8, 2023

منشور کمیته ریسک شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان

اهداف

اهداف عمومی کمیته ریسک شرکت عبارتند از:
• نظارت بر عملکرد تیم اجرایی برای شناسایی و ارزیابی مدیریت ریسک و حصول اطمینان از ایجاد زیرساخت مدیریت ریسک برای رویارویی با این ریسک ها
• نظارت کلان بر ریسک ها هم راستا و هم جهت با سایر ارکان نظارتی از جمله هیات مدیره از جمله ریسک های استراتژیک، مالی، اعتباری، بازار، نقدینگی، امنیت، اموال، فناوری اطلاعات، حقوقی، مقرراتی، برند و غیره
• نظارت بر چارچوب مدیریت ریسک شرکت و ارزیابی و پذیرش آن

اختیارات کمیته

  • کمیته می تواند در راستای انجام وظایف خود به کاوش در خصوص موضوعات مرتبط پرداخته و از خدمات مشاوره مراجع درونی و بیرونی بهره مند شود.
    • کمیته می تواند به منظور انجام رسیدگی های کلان به تمامی اطلاعات مورد نیاز از مراجع درونی و بیرونی دسترسی داشته باشد.

ترکیب و برنامه جلسات کمیته

کمیته ریسک از ترکیب حداقل 3 عضو از مدیران ارشد با انتخاب هیات مدیره ایجاد می شود. کمیته همچنین می تواند اعضایی را به غیر از مدیران ارشد در بر گیرد. هریک از اعضای کمیته باید دانش و درک حداقلی در خصوص ابعاد مدیریت ریسک با توجه به پیچیدگی، اندازه و ساختار شرکت داشته باشند. کمیته باید آموزش های مستمری را برای ارتقای دانش اعضا در خصوص مدیریت ریسک شرکت برگزار نماید. در این دوره های آموزشی اعضای کمیته باید اصول و چارچوب های نظارت و مدیریت بر ریسک را فراگیرند. رییس کمیته توسط ریاست هیات مدیره انتخاب می شود.

کمیته به صورت مستقیم به هیات مدیره گزارش می دهد. همچنین باید خطوط ارتباطی مشخصی برای دریافت گزارش های مدیر عامل، مدیر ارشد ریسک و مدیران عملیاتی مرتبط با ریسک تنظیم و تعریف گردد. جلسات کمیته باید حداکثر هر سه ماه یک بار برگزار شود. برنامه جلسات کمیته توسط دبیر کمیته تنظیم شده و توسط رییس کمیته تایید می گردد. هریک از اعضاء می توانند پیشنهاد خود را در خصوص موضوعات جلسه به دبیر کمیته اعلام کنند. خلاصه مطالب براساس برنامه جلسه، قبل از برگزاری جلسه در اختیار اعضا قرار می گیرد.
کمیته همچنین جلساتی را برای دریافت نظرات و دیدگاه های تخصصی با حضور مدیران ارشد، مدیران واحدهای تجاری و مشاورین درونی و بیرونی برگزار می کند.

وظایف و مسئولیت های کلیدی کمیته

کمیته وظایف کلیدی زیر را بر عهده دارد:
• کمک به ترویج فرهنگ مدیریت ریسک در شرکت، ارتقای گفتگوهای آزاد در خصوص ریسک، تلفیق مدیریت ریسک با اهداف و استراتژی های شرکت و نظام جبران خدمت آن، توسعه فرهنگی در شرکت که بواسطه آن افراد در سطوح مختلف به جای اجتناب یا پذیرش ریسک به نحو مطلوبی آنرا مدیریت کنند.
• ارائه ورودی هایی به مدیریت ارشد در خصوص اشتها و تحمل ریسک شرکت و در نهایت تصویب بیانیه اشتهای ریسک و تحمل شرکت
• پایش وضعیت ریسک در شرکت
• تصویب سیاست و برنامه مدیریت ریسک در شرکت. این برنامه توسط مدیریت تهیه شده و توسط کمیته تصویب می گردد. این برنامه باید با در نظر گرفتن سطح بلوغ مدیریت ریسک در شرکت و براساس شرایط آن تنظیم گردد.
• تعریف فعالیت هایی که طی آنها باید حتماً به مدیریت ریسک پرداخته شود از جمله تصمیم های کلیدی ساختاری شرکت، توسعه محصول جدید، تراکنش های کلیدی و با اهمیت و اولویت بندی آنها
• مرور و ارزیابی زیرساخت مدیریت ریسک شرکت
• حصول اطمینان از اینکه تمامی ریسک های کلیدی شرکت به صورت مستمر شناسایی، ارزیابی و مدیریت می شوند.

  • گفتگو و بحث با مدیریت ارشد شرکت در خصوص ریسک های کلیدی شرکت و اقدامات صورت گرفته برای واکنش نسبت به آنها
    • مطالعه گزارش ها و ارائه آنها به کمیته حسابرسی و هیات مدیریت در خصوص ریسک های افشا شده در اسناد مالی و سایر اسناد شرکت
    • مرور و تایید اینکه تمامی وظایف و مسئولیت هایی که در این سند بدان ها اشاره شده، به درستی اجرا گردیده اند.
    • اجرای ارزیابی سالانه عملکرد کمیته ریسک به صورت خوداظهاری و همچنین با بهره گیری از اشخاص ثالث

تورج نصیری محسن عطاییان سید ضیائ الدین شفائی تنکابنی امیر پرویز فرزان رضا محمدی