دستورالعمل و شرح وظایف کمیته ریسک شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان

دستورالعمل و شرح وظایف کمیته حسابرسی
جولای 5, 2023
بخش گزارشگری پایداری
جولای 5, 2023

دستورالعمل و شرح وظایف کمیته ریسک شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان

  • شناسایی، ارزیابی، پایش، نحوه برخورد و گزارشگری به هنگام ریسکهای با اهمیت (  از قبیل ریسک های کاهش قیمت موجودیها و ذخیره گیری، عملیاتی ، ریسک نقدینگی، ارز …)  که شرکت با آن مواجه است ‌یا ممکن است مواجه شود در چارچوب  راهبرد مدیریت ریسک  و مصوب هیئت مدیره شرکت .
  • ترویج و نهادینه سازی فرهنگ مدیریت ریسک در داخل شرکت.
  • تدوین برنامه‌ی اجرایی مدیریت ریسک‌ شرکت و پیشنهاد آن به کمیته مدیریت ریسک
  • شناسایی کمّی و کیفی و تجزیه ‌و تحلیل ریسک های با اهمیت شرکت و گزارش آن به کمیته  مدیریت ریسک.
  •   سنجش کارآیی و اثر بخشی سیستم مدیریت ریسک و  شناسایی نقاط ضعف  آن و  ارایه پیشنهاد اصلاحی به کمیته مدیریت ریسک
  •  حصول اطمینان از کفایت پوشش های لازم جهت مقابله با ریسکهای موجود در شرکت .

 

 

محسن عطاییان

رییس هیات مدیره