صورتجلسه هیات مدیره

اطلاعیه امور سهام
اکتبر 19, 2021
اطلاعيه شماره 2 امور سهام
ژانویه 13, 2022

صورتجلسه هیات مدیره

شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (سهامی عام)

صورتجلسه هیات مدیره  مورخ 23/09/1400

شماره ثبت 166 –  شناسه ملی 10320128841

سرمایه ثبت شده: 500.000.000.000 ریال

 

جلسه هیات مدیره شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (سهامی‌عام) راس ساعت 11:00 صبح روز سه شنبه مورخ 23/09/1400 با حضور کلیه اعضاء در محل قانونی شرکت تشکیل گردید و موضوع زیر مورد بحث و اتخاذ تصمیم قرار گرفت.

با عنایت به ماده 3 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب 17/07/1395 هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار) به پیوست گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور ، پیشنهاد افزایش سرمایه ، از مبلغ 500 میلیارد ريال به مبلغ 950 میلیارد ريال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می گردد . اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور متعاقبا اطلاع رسانی می گردد.

بدیهی است انجام افزایش سرمایه منوط به طی نمودن مراحل اجرایی آن و اخذ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب در مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود.

گزارش توجيهي افزايش سرمايه

صورتجلسه هیات مدیره  مورخ 1400/09/23