کمیته انتصابات

لیست اعضای کمیته انتصابات

  • محسن عطائیان
  • حسین جوادی
  • سید ضیاءالدین شفائی تنکابنی