بازرگانی

به منظور تمرکز بر عملیات بازرگانی داخل، هدایت و هماهنگی بازار و استفاده بهینه ازمنابع شرکت،  کلیه امور بازرگانی داخلی و خارجی در داخل سیستم انجام میگیرد. همچنین جهت تمرکز بر عملیات بازرگانی خارجی و افزایش سودآوری شرکت و به دنبال آن رشد قیمت های جهانی و تحقق اهداف استراتژیک شرکت ازجمله حضور در بازراهای جهانی، سیاست های بازرگانی شرکت به سمت صادرات سوق داده شده، که این مهم بر عهده شرکت میباشد.

transport_350