اعضای هیات مدیره

رییس هیات مدیره

تورج نصیری


نائب رئیس هیئت مدیره

حسین جوادی


عضو هیئت مدیره

جواد رنجبران


عضو هیات مدیره

فواد دلفانی


عضو هیات مدیره

امیر پرویز فرزان


مدیرعامل

سید هادی بنی جمالی