اعضای هیات مدیره

رییس هیات مدیره

محسن عطائیان


نایب رییس هیات مدیره

سید ضیاءالدین شفائی تنکابنی


عضو هیات مدیره

حسین جوادی


عضو هیات مدیره

رضا محمدی


عضو هیات مدیره

امیر پرویز فرزان


مدیر عامل

تورج نصیری